Skip to the main content

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement J.B.C.

Het bestuur beslist over alle zaken betreffende het lid worden en het intrekken van een lidmaatschap.

 

  1. De algemene ledenvergadering.

Tenminste eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

De ledenvergadering geeft goedkeuring over het gevoerde financieel beleid.

De ledenvergadering beslist over alle belangrijke zaken de vereniging betreffend .

De ledenvergadering kan het bestuur, bij meerderheid van stemmen, aangeven hoe bepaalde zaken dienen te verlopen.

 

  1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en in principe

de wedstrijdleider(s) en een of enkele leden.

 

De voorzitter heeft tot taak:

Het bijeenroepen en leiden van de algemene ledenvergadering , de bestuursvergaderingen en de verenigingsmanifestaties.

Het zorgen met de andere bestuursleden voor de realisatie van alle verenigings-

activiteiten alsmede van datgene wat door de ledenvergadering is opgedragen.

Het ( doen ) vertegenwoordigen van de vereniging.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze taak waargenomen door een ander bestuurslid.

 

De secretaris heeft tot taak :

Het voeren van de correspondentie namens de vereniging..

Het voorbereiden en bekend stellen van alle vergaderingen.

Het notuleren van de algemene en bestuurvergaderingen.

Het opstellen van een bestuursjaarverslag.

Het voeren van de ledenadministratie.

Het voeren van een archief over alle zaken betreffende de vereniging.

Het verzorgen van de website van JBC bij de NBB.

Optreden als sociaal centrum van de vereniging.

 

De penningmeester heeft tot taak :

Het beheer van de financiën van de vereniging. (Het financiële boekingsjaar eindigt na de laatste competitieronde en voor de eerste competitieronde van dat jaar.)

Het innen van de contributies

Het voeren van een boekhouding en archiveren van alle bewijsstukken die daar bij horen. Zodanig dat de kascontrole commissie de juistheid van de boekhouding kan vaststellen. De kascontrole dient te gebeuren na het speelseizoen.

Het jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een begroting voor het volgende jaar.

De wedstrijdleider(s) heeft tot taak :

Het op goede wijze laten verlopen van alle activiteiten voor , tijdens en na afloop van de wedstrijden. Dit houdt ook in de afhandeling van afmeldingen en het voorzien in invallers.

Het bekend stellen van de resultaten van de wedstrijden .

Bestuurslid bridgetechnische zaken heeft tot taak :

De wedstrijdleider , indien gevraagd , ondersteunen bij zijn taak.

Zal samen met de wedstrijdleider voorstellen doen over promotieregelingen, indeling van nieuwe leden en van gewijzigde paren, wijziging van het aantal lijnen en de paren daarin.

Optreden als contactpunt voor arbiters en anderen die betrokken zijn bij de wedstrijden .

Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in de “bridgewereld”en informeert daarover.

Draagt zorg voor de materialen van de vereniging.

Regelt, in overleg, deelname aan cursussen die interessant  zijn voor de vereniging.

 

  1. Rooster van aftreden

Jaarlijks treedt een derde van het bestuur af. Het aftredende lid mag zich herkiesbaar stellen.

 

  1. De kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft als taak het controleren van de boekhouding van de   vereniging en het financieel jaarverslag daarover na het verenigingsjaar.

De commissie bestaat uit 2 leden, door de ledenvergadering benoemd.

Jaarlijks treedt een lid af.

 

  1. Julianadorper Bridge Kampioenschap commissie (JBK-commissie)

De JBK-commissie heeft tot taak het organiseren van het Julianadorper Bridge

Kampioenschap.

De JBK-commissie wordt elk jaar op de ledenvergadering samengesteld.

 

  1. Er wordt geen wedstrijdcommissie benoemd. Als de arbiters er niet uitkomen beslist het bestuur.

 

  1. 8.

De contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Een lidmaatschap betreft een heel speeljaar. Het bestuur kan in sommige gevallen een coulance regeling treffen voor vertrekkende en voor nieuwe leden.

Ereleden betalen geen contributie.

Indien men geen lid is kan men meespelen tegen een door het bestuur te bepalen bedrag.

 

 

 

Andere artikelen

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Er wordt gespeeld volgens de geldende “Spelregels voor wedstrijdbridge...

11/09/2020 - Pat Bouman-Kloos

Zeker tot 1 januari 2021 geen bridge

Helaas wordt er tot 1 januari geen bridge georganiseerd, dit ivm de coronaprotocollen.

04/09/2020 - Pat Bouman-Kloos

Uitstel Vijfde Julianadorper Bridge Kampioenschap

  Vijfde Julianadorper Bridge Kampioenschap...

04/09/2020 - Pat Bouman-Kloos